Hela in Perthro

Hela (Roman name Pluto) takes approximately 10.5 to move through each rune.